Privacy beleid

Privacy beleid CashFlex B.V. Versie 1.0

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1-1-2021
Wij zien het als onze verantwoordelijkheid uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website bezoekt en waarom we deze gegevens verzamelen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de website van CashFlex B.V. U dient zich ervan bewust te zijn dat CashFlex B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

CashFlex B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Communicatie

Wanneer u een e-mail naar ons verzendt, is het mogelijk dat we de mailcorrespondentie bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

CashFlex B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt om informatie te verkrijgen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via service@cashflex.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de website die jij bezoekt. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze website niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Doeleinden en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Grondslagen

Het afhandelen van jouw betaling, of het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals bij belastingaangifte of facturatie.
Verzenden van onze nieuwsbrief waar je toestemming voor gegeven hebt om deze te versturen en waar je je te allen tijde weer van uit kunt schrijven.
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
CashFlex B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CashFlex B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CashFlex B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, (indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is), niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen.

Voor de persoonsgegevens die CashFlex B.V. ontvangt in het kader van het uitvoeren van uw aanvraag, het opstellen en uitvoeren van een overeenkomst en het verwerken van betalingen, betekent dit dat CashFlex B.V. uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan zeven jaren na afwijzing van uw aanvraag, uitvoering van je aanvraag of de beëindiging van de overeenkomst.

Wij hanteren de bewaartermijn van zeven jaar, welke de belastingdienst ook hanteert, voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
BTW nummer (indien buitenland gevestigd)

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens (wijzigen, inzien, verwijderen)

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die tot op dat moment aan ons is verstrekt.
U heeft het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CashFlex B.V. en uw heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Hiervoor kunt u bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Dit kunt u doen door een mail te sturen aan: service@cashflex.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . Tevens op wijzen wij u op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

CashFlex B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op via service@cashflex.nl

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
CashFlex B.V.
Utrechtseweg 181
6862 AJ OOSTERBEEK
Telefoonnummer 026 7630799
E-mailadres service@cashflex.nl
KVK-nummer 59688432

Statutaire zetel in Arnhem